decoratie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Het KompaZ.

Artikel 1 Definities
1.1 Onder ‘HKZ’ wordt verstaan Het KompaZ en/of haar rechtsopvolgers.
1.2 Onder ‘Opdrachtgever’ wordt verstaan de (rechts)persoon met wie HKZ een overeenkomst is aangegaan.
1.3 Onder ‘Werkzaamheden’ wordt verstaan de door HKZ georganiseerde training, opleiding, cursus, seminar, congres, studiedag, begeleiding, advisering en coaching en het vervullen van tijdelijke functies of vergelijkbare activiteiten.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen HKZ en Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Algemene (inkoop-) voorwaarden, onder elke benaming ook, van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

Artikel 3 Overeenkomst
3.1 Een overeenkomst tussen HKZ en Opdrachtgever komt tot stand nadat HKZ de voor akkoord getekende offerte van Opdrachtgever heeft ontvangen inclusief het bijbehorende getekende toestemming begeleidingscontract, dan wel nadat HKZ een aanbod schriftelijk heeft aanvaard.
3.2 De overeenkomst is beëindigd, zodra de eindafrekening door Opdrachtgever
is goedgekeurd en voldaan, binnen een termijn van 14 dagen. Indien Opdrachtgever niet binnen deze termijn schriftelijk heeft gereclameerd, wordt de eindafrekening geacht te zijn
goedgekeurd.
3.3 Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst dient te geschieden bij aangetekend schrijven. Indien Opdrachtgever de overeenkomst tussentijds beëindigt, is Opdrachtgever het overeengekomen bedrag verschuldigd, alsmede alle door HKZ ten gevolge van de beëindiging gemaakte kosten.
3.4 Indien Opdrachtgever de met HKZ gesloten overeenkomst annuleert voordat met de uitvoering daarvan door HKZ een aanvang is gemaakt, is Opdrachtgever aan HKZ de volgende vergoeding verschuldigd. Bij annulering langer dan één maand voor aanvang uitvoering werkzaamheden 25% van het overeengekomen bedrag en bij korter dan één maand 50%.

Artikel 4 Werkzaamheden
4.1 HKZ zal zich inspannen om de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
4.2 Indien in het contract de naam van een medewerker is genoemd, zal HKZ met instemming van de opdrachtgever, een andere medewerker de werkzaamheden (mede) laten verrichten, indien dit voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk is.
4.3 Door HKZ genoemde termijnen zijn geen fatale termijnen. Overschrijding
van termijnen leidt niet tot aansprakelijkheid van HKZ tenzij er sprake is van grove schuld of grove nalatigheid.
4.4 De werkzaamheden zijn beëindigd, zodra de termijn in artikel 3.2 is verstreken en aan de in dat artikel genoemde voorwaarden is voldaan.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
5.1 HKZ is slechts aansprakelijk voor eventuele schade die het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een aan HKZ verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van de werkzaamheden. De aansprakelijkheid geldt tot ten hoogste het bedrag van de overeenkomst. HKZ is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
5.2 Voor schade voortvloeiend uit door HKZ ingevolge de overeenkomst geleverde werkzaamheden, gegeven adviezen of schade veroorzaakt door bij uitvoering van werkzaamheden ingeschakelde personen, is HKZ slechts dan aansprakelijk indien er sprake
is van opzet en/of grove schuld door HKZ en/of van de door HKZ ingeschakelde derden.
5.3 Opdrachtgever vrijwaart HKZ voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door hen geleden schade, voortvloeiend uit de overeenkomst tussen Opdrachtgever en HKZ, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld door HKZ.
5.4 Opdrachtgever vrijwaart HKZ voor alle aanspraken inzake arbeidsongeschiktheid van medewerkers van HKZ, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld door HKZ.
5.5 Opdrachtgever vrijwaart HKZ voor tegenvallende resultaten voor het gezin.

Artikel 6 Vertrouwelijke informatie / geheimhouding.
6.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, die HKZ voor het goed uitvoeren van de overeenkomst nodig heeft, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. Indien de Opdrachtgever verzoekt worden de ontvangen
stukken, na beëindiging van de overeenkomst aan Opdrachtgever geretourneerd of vernietigd. HKZ en/of de door haar ingeschakelde derden behandelt/behandelen de van Opdrachtgever verkregen informatie vertrouwelijk.
6.2 De kosten van vertraging van de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 7 Intellectuele en industriële eigendom

7.1 Het intellectuele en industriële eigendom op het door de HKZ ter beschikking gestelde diensten en materiaal berust bij de HKZ. Deelnemers aan open activiteiten mogen het door de HKZ ter beschikking gestelde materiaal uitsluitend gebruiken t.b.v. eigen activiteiten
in de eigen (werk)omgeving.
7.2 Opdrachtgever is niet bevoegd diensten en producten afkomstig van HKZ aan derden aan te bieden, tenzij met schriftelijke toestemming van HKZ. Voor elke overtreding van deze bepaling is Opdrachtgever aan HKZ een boete verschuldigd van € 5.000,- per gebeurtenis, onverminderd het recht van HKZ om aanspraak te maken op vergoeding van de volledige (in)directe schade.

Artikel 8 Betaling en facturering
8.1 Tenzij anders overeengekomen dient Opdrachtgever 50% van de totale factuur te voldoen na ondertekening van de offerte en 50% na afronding van de opdracht.
8.2 Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst daarvan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
8.3 Alle door HKZ gehanteerde prijzen zijn exclusief btw. Bij zogenaamde fiscaal ‘niet–vrijgestelde’ activiteiten wordt de van toepassing zijnde btw in rekening gebracht.
8.4 HKZ is gerechtigd Opdrachtgever een rente van 1,25% per maand in rekening te brengen indien de betaling van de verschuldigde factuur niet binnen de termijn van 14 dagen is geschied. Daarnaast is HKZ gerechtigd om alle ter incasso gemaakte (buiten)gerechtelijke
kosten op Opdrachtgever te verhalen.

Artikel 9 Klachten
9.1 Klachten en/of opmerkingen over door HKZ geleverde producten en diensten dient Opdrachtgever binnen 14 dagen na constatering bij aangetekend schrijven aan HKZ te melden.
9.2 Een klacht of andere opmerking ontslaat Opdrachtgever niet van zijn verplichting tot tijdige betaling.
9.3 HKZ zal binnen 5 werkdagen de klacht in behandeling nemen en stelt Opdrachtgever binnen 3 werkdagen hiervan op de hoogte.
9.4 Klachten worden binnen 4 weken afgehandeld; bij verwachte overschrijding van deze termijn wordt de Opdrachtgever vooraf hierover geïnformeerd.
9.5 Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en gedurende 2 jaar bewaard.

Artikel 10 Geschillen
10.1 Op alle met HKZ te sluiten overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing. De bevoegde Rechtbank is die binnen welks arrondissement het kantoor van HKZ is gevestigd.

Mei 2011.

Klik op de link hieronder om de algemene voorwaarden van Het KompaZ te downloaden.